Dokumenty OBCE

Na tejto podstránke sprístupňujeme partnerským obciam NATUR-PACKu dôležité informácie, ktoré odporúčame využiť v rámci obecných webových sídiel, vlastných médií (obecná tlač a pod.), alebo pri komunikácii s verejnosťou.

Dôležité upozornenie!
V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. 

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN obcí a v ich dodatkoch.

 • 06.03.2017

  Informačný materiál pre obce č. 5.

  NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy originálnu pomôcku v podobe Príručky k vybraným častiam zákona o odpadoch.Cieľom príručky je pomôcť zamestnancom samospráv zorientovať sa vo všetkých povinnostiach obcí, vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

  Čítať viac
 • 02.01.2017

  Informačný materiál pre obce č. 4.

  NATUR-PACK pripravil v decembri 2016 pre partnerské samosprávy ďalší originálny vzdelávací materiál. Ide o seriál krátkych vysielaní (každý diel v rozsahu cca 80 sekúnd) zameraných na motiváciu verejnosti k triedeniu komunálneho odpadu, konkrétne odpadu z plastov, papiera, skla a kovov.

  Čítať viac
 • 03.10.2016

  Informačný materiál pre obce č. 3.

  Partnerské obce NATUR-PACKu si môžu v nižšie uvedných linkoch stiahnuť informačný plagát pre svoje vývesné plochy, resp. pre vývesné plochy svojich škôl.

  Čítať viac
 • 13.09.2016

  Informačný materiál pre obce č. 2.

  V nadväznosti na informačný materiál pre obce č. 1 dopľňame ďalšie online pomôcky. Ide dva druhy bannerov, prvý jednoduchý obrázok (banner č. 1) a druhý vo formáte animovaného giff obrázku (banner č. 2), bannery si môžete skopírovať z nášho webu a použiť na hlavných stránkach obecných/mestských webových sídiel.

  Čítať viac
 • 22.07.2016

  Informačný materiál pre obce č. 1.

  NATUR-PACK pre partnerské obce pripravil prvotný informačný materiál a to vo formáte MS Word a PDF a to v dvoch variantoch. Variant 1: ak v obci nie je zavedený triedený zber pre nápojové kartóny (napr. Tetrapak) a variant 2:ak sa nápojové kartóny triedia.

  Čítať viac