Potvrdenie časti vydaného predbežného opatrenia v súvislosti s OZ Zelený bod

V súvislosti s OZ Zelený bod vydal dňa 15.07.2014 Krajský súd v Bratislave rozhodnutie, ktorým čiastočne potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I o predbežnom opatrení nariadenom proti ENVI - PAK, a.s., ako odporcovi.

Krajský súd potvrdil rozhodnutie v tej časti, v ktorej bolo spoločnosti ENVI – PAK, a.s. uložené, aby sa zdržala rozširovania a zverejňovania informácií existujúcim klientom spoločnosti NATUR-PACK, a.s. ako aj tretím osobám, a to v akejkoľvek forme, podobe a súvislostiach, ktorými by spoločnosť ENVI - PAK, a.s. informovala, či vyzývala alebo inštruovala tieto subjekty o možnostiach používania ochranných známok „Zelený bod“ spôsobom, ktorý by uvádzal, že na legálny predaj tovarov s vyobrazením označenia „Zelený bod“ na území Slovenskej republiky je potrebné uzavrieť s Odporcom licenčnú zmluvu, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Vo zvyšnej časti obsahujúcej všeobecnejšie formulované zákazy šírenia nepravdivých a zavádzajúcich informácií Krajský súd rozhodnutie o nariadení predbežného opatrenia zmenil, a to tak, že návrh zamietol.

Krajský súd vo svojom odôvodnení uviedol, že voľnosť prejavu a poskytovania informácií o ochrannej známke „Zelený bod“ je obmedzená a je daná len do toho momentu, pokiaľ právo informovať tretie subjekty nezasahuje do práv iných súťažiteľov. V tejto súvislosti Krajský súd doplnil, že s touto povinnosťou úzko súvisí aj formulácia samotnej informácie, ktorú poskytujú jednotliví súťažitelia (napr. ENVI - PAK, a.s.) a takáto formulácia nemôže navodiť dojem, že podnikatelia sú povinní platiť určité licenčné poplatky za tovar, aj keď im táto povinnosť nevzniká.

Uvedené rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné a nie je možné proti nemu podať odvolanie zo strany spoločnosti ENVI - PAK, a.s. Ide o vykonateľné rozhodnutie, t. z. pre prípad jeho porušenia je spoločnosť NATUR-PACK, a.s. oprávnená domáhať sa jeho splnenia aj formou exekúcie.

Konečné rozhodnutie o tom, či sa spoločnosť ENVI – PAK, a.s. dopúšťa nekalosúťažného konania alebo nie, bude výsledkom konania vo veci samej, ktoré prebehne nezávisle od prijatia rozhodnutí o predbežnom opatrení (spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v tomto zmysle podala žalobu v júni 2014). Už teraz, ako aj počas celého konania vo veci samej, je však spoločnosť ENVI - PAK, a.s. povinná v súvislosti s prezentáciou OZ Zelený bod dodržiavať vydané predbežné opatrenie.

Pre úplnosť pripájame celý text právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o odvolaní podanom spoločnosťou ENVI – PAK, a.s. voči vydanému predbežnému opatreniu. Prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie je možné nájsť tu.

7.8.2014

Ďalšie články