Aké povinnosti mám ako výrobca batérií a akumulátorov

Prehľad vybraných* povinností výrobcu batérií a akumulátorov, ktoré si klient plní prostredníctvom OZV NATUR -PACK :

 

1. byť zaregistrovaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,

 

2. plniť si informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom, k verejnosti a spracovateľovi (na žiadosť spracovateľa dodať chemické a materiálové zloženie BaA),

 

3. viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje a uchovávať ohlasované údaje,

 

4. znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.

 

*Všetky povinnosti si môžete preštudovať v Príručke pre výrobcov k vybraným častiam zákona o odpadoch, ktorú nájdete v časti Pre členov, po zadaní prihlasovacích údajov do informačného systému.