FAQ

 • 1. Uvádzam Recyklačný poplatok aj pri prenosných batériách (BaA)?

  Pri batériách a akumulátoroch sa recyklačný poplatok neuvádza. Táto povinnosť sa týka len elektrozariadení z domácností.

 • 2. Keď je súčasťou elektrozariadenia aj prenosná batéria, vykazuje sa oddelene elektrozariadenie a batéria?

  Áno, aj keď je batéria alebo akumulátor začlenená do elektrozariadenia, je potrebné ju evidovať samostatne. Ako výrobca daného zariadenia by ste pomer hmotnosti EEZ a BaA mali poznať. Prípadne sa obráťte na Vášho dodávateľa (skutočného výrobcu daného zariadenia), ktorý by Vám túto informáciu mal vedieť poskytnúť.

 • 3. Čo je považované za batériu? Aké je členenie batérií?

  Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na

  • prenosné,
  • automobilové,
  • priemyselné.
 • 4. Evidujem BaA pri dovoze alebo predaji?

  Výrobca si môže vybrať spôsob vedenia evidencie, aký mu vyhovuje, dôležité je aby z nej bolo možné vyplniť požadované údaje v ustanovenom rozsahu v systéme OZV NATUR-PACK, ktorá podáva sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované údaje. V prípade, že si výrobca (klient OZV NATUR-PACK) nevie poradiť s evidenciou môže osloviť svojho obchodného zástupcu, ktorý mu odporučí vhodný spôsob vedenia evidencie vzhľadom k vyhradeným výrobkom a profilu spoločnosti. Odporúčanie nie je pre spoločnosť záväzné.

 • 5. Prečo odo mňa odberatelia požadujú informáciu o registrácii, keď batérie len distribuujem?

  Povinnosti výrobcu sa môžu vzťahovať aj na distribútora, a to prípade, ak poskytuje batérie a akumulátory konečnému používateľovi a tieto batérie a akumulátory pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v registri výrobcov pre batérie a akumulátory. A to bez rozdielu, či sa jedná o batérie samotné alebo začlenené v prístrojoch či vozidlách. Z tohto dôvodu môžu od Vás Vaši odberatelia požadovať informáciu o registrácii v registri.

   

 • 6. Musím od zákazníka prevziať použitú batériu? Existujú nejaké podmienky alebo výnimky?

  Distribútor prenosných batérií a akumulátorov je povinný vo vzťahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom

  • zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu,
  • informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné,
  • zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov.

  Spätný zber sa vykonáva bez povinnosti kúpy tovaru v danej predajni.

 • 7. Aké iné povinnosti mám, ako výrobca BaA okrem registrácie v registri výrobcov batérií?

  Informácie k základným povinnostiam výrobcu batérií a akumulátorov nájdete TU.

 • 8. Kto kontroluje v spoločnosti plnenie povinností výrobcu/distribútora BaA?

  Kontrolnými orgánmi sú MŽP SR a SIŽP. Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj:

  • SOI, ktorá je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve na účel kontroly dodržiavania určitých povinností zákona o odpadoch, napr. povinnosť označenia batérií a akumulátorov či zákazu uvádzania určitých typov batérií a akumulátorov na trh SR.
  • Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy (orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva) pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave, napr. že sa jedná o cezhraničný pohyb batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom.
 • 9. Nie som výrobca batérií, mám len obchod/predajňu, musím byť zaregistrovaný v registri výrobcov?

  Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z, výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia, a to aj vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

  To znamená, že aj keď batérie a akumulátory priamo nevyrábate ale len dovážate zo zahraničia a následne predávate, považujete sa za výrobcu batérií a akumulátorov, bez ohľadu na to, či sa jedná o batérie samotné alebo batérie v prístrojoch či vozidlách. Rovnako to platí aj keď prevádzkujete internetový obchod.

  Povinnosti výrobcu sa na Vás vzťahujú aj v tom prípade, ak poskytujete batérie a akumulátory konečnému používateľovi a tieto batérie a akumulátory pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v registri výrobcov pre batérie a akumulátory. Opäť bez rozdielu či sa jedná o batérie samotné alebo začlenené.

 • 10. Čo je myslené pod pojmom „profesionálne použitie“?

  Pojem „profesionálne použitie“ sa používa pre priemyselné batérie. Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

  OZV NATUR-PACK, a.s. má autorizáciu iba na prenosné batérie a akumulátory, nie na priemyselné.

 • 11. Ak je BaA zaliata v elektrozariadení, ako viem určiť jej hmotnosť?

  Ako výrobca daného zariadenia by ste pomer hmotnosti EEZ a BaA mali poznať. Prípadne sa obráťte na Vášho dodávateľa (skutočného výrobcu daného zariadenia), ktorý by Vám túto informáciu mal vedieť poskytnúť.

  V zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z., §45, ods. 2 sa uvádza:

  „Výrobca prístrojov je povinný

  a) zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať,

  b) ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, aby ich mohol jednoducho vybrať kvalifikovaný odborník nezávislý od výrobcu,

  c) priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa písmen a) a b) batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať, a ak je to potrebné aj informácie pre konečného spotrebiteľa o type batérie a akumulátora, ktoré sú súčasťou prístroja.“

  Z uvedeného vyplýva, že by mala byť vždy nejaká možnosť vybratia – oddelenia batérie od zariadenia.

   

 • 12. Ako funguje spätný zber BaA kde nahlasujem spätný zber a aké sú poplatky?

  Použité prenosné batérie a akumulátory pochádzajúce zo spätného zberu od občanov nám môže výrobca, ktorý má zmluvu s našou spoločnosťou, nahlásiť a my zabezpečíme ich bezplatné odobratie a dodanie na ekologické zhodnotenie. Žiadosť o zvoz sa nahlasuje vyplnením a odoslaním formulára na web stránke.

 • 13. Viete spoločnosti poskytnúť zbernú nádobu na zber prenosných batérií?

  Súčasťou zmluvy pre plnenie povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov je v prípade záujmu aj bezplatné poskytnutie nádoby na zber vo viacerých veľkostiach.