Definícia výrobcu batérií a akumulátorov

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh BaA

  • vyrobené na území SR alebo
  • získané zo zahraničia

vrátane BaA začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

 

§ 42 ods. 14 zákona o odpadoch