Výnimky pre elektrozariadenia zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Ustanovenia pre elektrozariadenia zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch sa nevzťahujú na nakladanie s elektrozariadeniami:

  • potrebnými na ochranu dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu určeného na osobitné vojenské účely,
  • osobitne navrhnutými a nainštalovanými ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z rozsahu pôsobnosti oddielu pre elektrozariadenia alebo doň nepatrí, ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou takéhoto zariadenia,
  • žiarovkami,
  • navrhnutými na vypustenie do vesmíru,
  • veľkými stacionárnymi priemyselnými náradiami,
  • veľkými pevnými inštaláciami s výnimkou zariadení, ktoré nie sú osobitne navrhnuté a namontované ako súčasť uvedených inštalácií,
  • osobnými alebo nákladnými dopravnými prostriedkami s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,
  • necestnými pojazdnými strojmi sprístupnenými výlučne na profesionálne používanie,
  • osobitne navrhnutými výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnenými len medzi podnikmi,
  • zdravotníckymi pomôckami a diagnostickými zdravotníckymi pomôckami in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami.