FAQ

 • 1. Kedy musím spoločnosť zaregistrovať v registri výrobcov elektrozariadení (EEZ)?

  Výrobca elektrozariadení, ktorý nie je zapísaný v registri výrobcov elektrozariadení, nesmie uvádzať elektrozariadenie na slovenský trh. Je preto potrebné požiadať o zápis do tohto registra ešte pred samotným uvedením elektrozariadenia na trh, čiže pred samotným dovozom/výrobou. NATUR-PACK po podpise zmluvy s výrobcom robí túto registráciu automaticky.

 • 2. Začali sme dovážať nový sortiment EEZ, ktorý sa nenachádza medzi našimi aktuálne registrovanými kategóriami, ako máme postupovať?

  V prípade, že výrobca začne dovážať  elektrozariadenia, ktoré sa nenachádzajú v jeho doteraz registrovaných kategóriách elektrozariadení, je potrebné ich doregistrovať. Doregistráciu spraví výrobca prostredníctvom webstránky NATUR-PACK v sekcii „Pre členov“, kde sa klient prihlási a označí novú kategóriu elektrozariadení. Následne NATUR-PACK zabezpečí nahlásenie zmeny do registra výrobcov elektrozariadení.

 • 3. Kedy, kde a akým spôsobom je potrebné uvádzať pri predaji recyklačný poplatok?

  Výrobca elektrozariadení je povinný pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale, etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklačného poplatku. Táto povinnosť sa vzťahuje iba na tzv. „elektrozariadenia z domácností“. Výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností.  Recyklačný poplatok je potrebné uvádzať viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci.

 • 4. Ako uvádzať recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadenia?

  Je na výrobcovi, ako bude recyklačný poplatok uvádzať. Môže ho zahrnúť do ceny elektrozariadenia s následnou informáciou o jeho výške zahrnutej v cene elektrozariadenia alebo môže uvádzať samostatne cenu elektrozariadenia a samostatne výšku recyklačného poplatku.

 • 5. Som povinný uvádzať recyklačný poplatok pri predaji aj keď som len SR distribútor EEZ?

  Áno, ako distribútor elektrozariadení ste povinný uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadenia.

 • 6. Ako zistím výšku recyklačného poplatku?

  Výšky recyklačných poplatkov sú pre klientov NATUR-PACK vo výške sadzieb uvedených v zmluve pre plnenie povinností výrobcu elektrozariadení.

 • 7. Ako vypĺňame výkaz za EEZ (Celková hmotnosť konkrétnej skupiny EEZ a počet kusov alebo hmotnosť jedného kusu EEZ a počet kusov)?

  Výkaz za elektrozariadenia sa vypĺňa ako súčet celkovej hmotnosti konkrétnej skupiny elektrozariadení v kilogramoch (kg) a súčet celkového počtu elektrozariadení konkrétnej skupiny v kusoch (ks).

 • 8. Čo je považované za elektrozariadenie?

  Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole. Podrobnejšie zadefinovanie aj vrátane výnimiek nájdete  TU.

 • 9. Dovážam len občas/málo, aký poplatok budem platiť?

  Členstvo v systéme NATUR-PACK je bezplatné. Výška poplatkov závisí od množstva elektrozariadení, ktoré uvedie klient na slovenský trh. Poplatok sa vypočíta ako súčin množstva EEZ uvedených na trh podľa kategórií v príslušnom štvrťroku a recyklačných poplatkov (sadzieb) určených v zmluve. Minimálny poplatok je 25 Eur (bez DPH) za štvrťrok, ktorý v sebe zahŕňa administratívne náklady a servis pre klienta.

 • 10. Aké iné povinnosti mám ako výrobca EEZ okrem registrácie?

  Informácie k základným povinnostiam výrobcu elektrozariadení nájdete TU.

 • 11. Kto kontroluje v spoločnosti plnenie povinností výrobcu/distribútora EEZ?

  Kontrolnými orgánmi sú MŽP SR a SIŽP. Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj:
   

  • SOI, ktorá je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve na účel kontroly dodržiavania určitých povinností zákona o odpadoch, napr. povinnosť označenia elektrozariadenia a uvádzania recyklačného poplatku.
  • Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy (orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva) pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave, napr. že sa jedná o cezhraničný pohyb elektrozariadení, ktoré nie sú odpadom.
 • 12. Nie som výrobca elektrozariadení ( EEZ ), mám len obchod/predajňu, musím byť zaregistrovaný v registri výrobcov?

  V zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., sa za „výrobcu elektrozariadení“ považuje každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

  a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou

  b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi;

  c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného štátu

  d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie a má sídlo alebo miesto podnikania v inom štáte

   

  e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte

   

  Čiže aj keď elektrozariadenia nevyrábate, ale dovážate ich zo zahraničia a následne predávate, považujete sa za výrobcu elektrozariadení. Rovnako to platí aj keď prevádzkujete internetový obchod.

  Povinnosti výrobcu sa na Vás vzťahujú aj v tom prípade, ak poskytujete elektrozariadenia konečnému používateľovi a tieto zariadenia pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v registri výrobcov elektrozariadení.

 • 13. Ak si doveziem EEZ pre vlastnú potrebu musím byť registrovaný v registri výrobcov EEZ? Musím za tieto EEZ podať ročné ohlásenie? Mám povinnosť iba za EEZ do domácnosti alebo aj na podnikateľské účely?

  Povinnosti sa týkajú elektrozariadení pre domácnosť ako aj tých pre podnikateľské účely. Ak si výrobca privezie EEZ pre potrebu vlastného podnikania, musí splniť zákonom ustanovené podmienky uvedené v § 27 ods. 7 zákona (hlavne musí mať elektrozariadenie počas celej doby jeho životnosti vo svojej držbe) a týkajú sa ho len niektoré povinnosti výrobcu, ako napríklad:

  • zaregistrovať sa v Registri výrobcov elektrozariadení,
  • oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  • zabezpečiť materiálové zloženie, konštrukciu a označenie elektrozariadenia,
  • viesť si evidenciu a doručiť ministerstvu ročné ohlásenie do 28.2. nasledujúceho kalendárneho roka,
  • zabezpečiť nakladanie so vzniknutým odpadom minimálne vo výške zákonom ustanovených limitov.
 • 14. Ak vyrobím EEZ a následne ho vyveziem mimo územie Slovenskej republiky, mám povinnosť byť registrovaný v registri výrobcov EEZ?

  Áno, aj v tomto prípade odporúčame registráciu urobiť.

 • 15. Ako určím, či EEZ patrí do kategórie s použitím v domácnosti?

  V zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., sa za elektroodpad z domácností považuje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad z elektrozariadení, ktoré  pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácnosti.

  Čiže ak sa jedná o bežne dostupné elektrozariadenie, ktoré sa môže vyskytovať v domácností, ako napríklad počítač, telefón, televízor, svietidlá, chladnička, a iné bežne dostupné, považujú sa tieto zariadenia za elektrozariadenia do domácností, aj keď sa budú vyskytovať u právnických osôb a môžu im slúžiť aj na výkon ich podnikateľskej činnosti.

 • 16. Ako zaradím EEZ do jednotlivých kategórií?

  Výrobca si svoje elektrozariadenia zaraďuje v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.  do šiestich kategórií, uvedených v prílohe č. 6 časť II. uvedeného zákona. Pre vyplnenie kvartálneho výkazu do NATUR-PACK je potrebné detailnejšie zaradenie do skupín jednotlivých kategórií na základe vzoru uvedeného v zmluve. Za zaradenie elektrozariadenia do kategórií je zodpovedný priamo výrobca. Pre správne zaradenie elektrozariadenia do kategórií a následne do cenníka elektrozariadení je klientovi – výrobcovi k dispozícii príslušný obchodný manažér NATUR-PACK, a.s.

 • 17. Kedy vykazujem EEZ v štvrťročnom výkaze pre NATUR-PACK, keď ich doveziem/nakúpim alebo predám?

  Elektrozariadenia sa vykazujú v čase, keď sú uvedené na trh SR. Výrobca si môže vybrať či bude viesť evidenciu z dovozu/nákupu alebo z predaja. Pokiaľ má výrobca iba dovoz, je možné vychádzať z dovozu, a teda z nákupu. Ak aj vyváža mimo Slovenskej republiky, je lepšie vychádzať z predaja (t.j. skutočný predaj do zahraničia a na Slovensko v daný kvartál). Evidencia z nákupu znamená, že nakúpené elektrozariadenia dáva výrobca do evidencie v čase ich nákupu. Naproti tomu evidencia podľa predaja znamená, že výrobca eviduje len elektrozariadenia predaných výrobkov za dané obdobie.

 • 18. Ako funguje spätný zber EEZ, kde nahlasujem spätný zber a aké sú poplatky?

  Po nahromadení elektroodpadu zo spätného zberu od občanov, klient nahlási žiadosť o zvoz vyplnením a odoslaním formulára na web stránke TU.

  Následne bude klient kontaktovaný kvôli dohodnutiu si termínu odvozu.

  Pre výrobcu, ktorý má zmluvu s našou spoločnosťou, je tento odvoz bezplatný.

 • 19. Ako funguje spätný zber v rámci fakturácie?

  Pri štvrťročnej fakturácii sa z fakturovanej sumy za elektrozariadenia odpočítava 0,02 € za každý kg hmotnosti odovzdaného elektroodpadu zo spätného zberu.

  Pre toto odpočítanie platí podmienka rovnakých kategórií elektrozariadení, tzn. že odovzdaný elektroodpad musí byť z rovnakej kategórie, ako je fakturované elektrozariadenie.

  Minimálna suma faktúry aj po tomto odpočítaní je 25 € bez DPH.