FAQ

 • 1. Kedy sa výrobok považuje za neobalový výrobok?

  Neobalový výrobok (v zmysle §73 ods. 3 zákona o odpadoch) je výrobok, ktorý:

  1. nie je obalom a nie je určený na balenie,
  2. je vyrobený z:
   • plastu (6 konkrétnych druhov – PET, PE, PP, PS, PVC a PA okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie),
   • papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov (okrem hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, cenín, kníh) alebo
   • skla,
  3. ​​​​​​​ má potenciál skončiť v komunálnom odpade

  Povinnosť teda môže mať dovozca, výrobca, alebo ten pre koho sa výrobok vyrába ak vie/môže identifikovať všetky 3 kritériá súčasne.

   

 • 2. Ako môže výrobca neobalových výrobkov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?

  Pri neobalových výrobkoch zákon umožňuje len jednu formu zabezpečenia, a to

  • KOLEKTÍVNE, prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (tzv. OZV) pre obaly, nakoľko tieto výrobky skončia po ich spotrebe v komunálnom odpade, a preto je tu možné len kolektívne plnenie. OZV pre obaly zabezpečuje plnenie pre obaly aj pre neobalové výrobky.
 • 3. Je v zákone udelená výnimka pre malých podnikateľov?

  Áno, zákon o odpadoch umožňuje výrobcovi neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok plniť len niektoré vybrané povinnosti, napr.:

  • registrovať sa v registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
  • viesť a uchovávať evidenciu,
  • ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.
 • 4. Čo ak mám teraz menej, ako 100 kg obalov, ale v priebehu roka množstvo prekročím?
  • V prípade, že počas roka výrobca prekročí hranicu 100 kg je potrebné uzatvoriť zmluvu s OZV ihneď po zistení a nahlásiť jej všetky množstvá neobalových výrobkov z evidencie za príslušný rok.
  • Za našich klientov OZV NATUR-PACK, ktorí uvedú na trh menej ako 100 kg neobalových výrobkov súhrnne ročne plníme rovnako všetky povinnosti.
 • 5. Akou formou je potrebné viesť evidenciu?
  • Výrobcovia si musia viesť svoju internú evidenciu priebežne u seba v spoločnosti, tak aby z nej bolo možné vyplniť požadované údaje v ustanovenom rozsahu v systéme OZV NATUR-PACK, ktorá podáva sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchováva ohlasované údaje. Evidovanie je možné vykonávať rôznymi spôsobmi, napr.:
   • využívaním softvérov a podrobným vedením evidencie priamo v kartách výrobkov,
   • vedením a uchovávaním evidencie výroby, dovozu a vývozu v tabuľkách (napr. excel),
   • iné možnosti (zisťovaním brutto/netto váh z faktúr, údaje získavané priamo od dodávateľov...)
  • Vedenie evidencie je potrebné osobitne za vyhradené výrobky (obaly/neobalové výrobky/ elektrozariadenia/batérie a akumulátory) a následne sa údaje z evidencie ohlasujú elektronicky štvrťročne priamo OZV NATUR-PACK.
  • Údaje z evidencie od klientov ohlasuje ministerstvu priamo OZV NATUR-PACK.
 • 6. Podávam, ako klient OZV NATUR-PACK, štvrťročne výkaz aj keď neuvediem žiadne neobalové výrobky na trh?

  Áno, je potrebné podať štvrťročne aj nulový výkaz v zmysle platnej zmluvy o spolupráci.

 • 7. Aké sú poplatky výrobcu pri plnení povinností uzatvorením zmluvy s OZV NATUR-PACK?
  • Členstvo v systéme NATUR-PACK je bezplatné.
  • Výška poplatkov závisí od množstiev, ktoré uvedie klient na slovenský trh. Poplatok sa vypočíta, ako množstvo výrobkov v tonách/v kg uvedené na slovenský trh vynásobené sadzbou za príslušnú komoditu (bez DPH). Minimálny poplatok je 25 Eur (bez DPH) za štvrťrok, ktorý v sebe zahŕňa administratívne náklady a servis pre klienta.
 • 8. Kto kontroluje plnenie povinností výrobcu vyplývajúcich zo zákona o odpadoch?
  • Kontrolnými orgánmi sú MŽP SR a SIŽP.
  • Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj:
   • SOI, ktorá je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve na účel kontroly dodržiavania určitých povinností zákona o odpadoch, napr. povinností pri plastových taškách.
   • Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy (orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva) pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave (týka sa elektrozariadení a batérií a akumulátorov).