Zákon o odpadoch musí platiť pre všetkých rovnako. Aj pre výrobcov novín a časopisov

Začiatkom tohto roka (január!) sa to začalo. Zopár spoločností (zákon o odpadoch ich volá výrobcovia) si povedalo, že bez ohľadu na to, že je to protiprávne konanie, nepodpíšu zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a nebudú uhrádzať recyklačné poplatky, z ktorých sa hradí triedenie a recyklácia odpadov zozbieraných v slovenských obciach a mestách.

A sú medzi nimi aj veľkí hráči na trhu printových novín a časopisov. Tie zákon o odpadoch definuje ako tzv. neobalové výrobky (neobaly), za ktoré je potrebné uhrádzať recyklačné poplatky. V Európskej únii to je unikum, v ostatných krajinách totiž výrobcovia uhrádzajú recyklačné poplatky iba za obalové výrobky (obaly). Prečo by sme však v niečom nemohli byť prví, vzoroví alebo jedineční?

Ak sa na to pozrieme z pohľadu toho, či tieto odpady končia v modrých kontajneroch, tak je to potom celkom opodstatnené, aby sa recyklačné poplatky vzťahovali aj na tieto výrobky, ktoré sú navyše zvyčajne vyrobené z dobre recyklovateľného papiera. A keďže OZV NATUR-PACK má za sebou už takmer 80 analýz triedených zložiek odpadov po celom Slovensku, môžeme zodpovedne povedať, že noviny a časopisy sú stabilnou súčasťou obsahu modrých kontajnerov.

Zákon o odpadoch je plný nedostatkov a potreboval by systémovú zmenu, namiesto neustálych a čoraz neprehľadenejších noviel (od roku 2016 ich bolo 10). Zákon je však zákon a pre všetkých by mal platiť rovnako, tak pre samosprávy, výrobcov i OZV-čky.

Zákon o odpadoch je účinný od 1.7.2016 a odvtedy sa platia recyklačné poplatky aj za noviny a časopisy. Tie sú jedným z typických príkladov tzv. neobalového výrobku, teda výrobku, ktorý nie je určený na balenie spotrebiteľských tovarov, avšak ktorý skôr či neskôr končí v komunálnom odpade.

NATUR-PACK je zrejme jedinou OZV, ktorá už od procesu prípravy a schvaľovania zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.) upozorňovala na mnohé jeho nedostatky a zostáva v tom konzistentná až dodnes. Aj preto sme uvítali štúdiu Inštitútu pre environmentálnu politiku (IEP), ktorá vo svojich záveroch upozorňuje práve na systémové nedostatky a v neposlednom rade odporúča aj „zlepšiť kontrolnú činnosť a zber údajov a uplatňovať jasné a motivačné pokuty.“

Recyklačné ciele Slovenskej republiky sú záväzné a neustále narastajú, z tohto dôvodu budú aj náklady na triedený zber a recykláciu odpadov neustále stúpať. Výrobcovia sa však nemôžu vyhýbať plneniu svojich povinností tým, že budú vedome porušovať zákon a nezodpovedne tak deformovať celý systém RZV.

Je najvyšší čas na plnohodnotné a pružné fungovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, pre ktorú by nemal byť absolútne žiadny problém odhaliť a náležite potrestať všetkých, ktorí vedome porušujú platnú legislatívu.

Odhaliť firmy, ktoré majú vždy k 1.1. kalendárneho roka byť zazmluvnené v niektorej z OZV fungujúcich na Slovensku, by podľa môjho názoru nemalo byť o nič ťažšie, ako zistiť, že motorové vozidlo nemá platnú STK a EK. Verím, že nové vedenie Ministerstva životného prostredia SR sa s týmto problémom popasuje čo najskôr a urýchlene urobí nápravu problému, ktorý pretrváva už piaty mesiac.

 

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 13.5.2020