Aké povinnosti mám ako výrobca elektrozariadení

Prehľad vybraných* povinností výrobcu elektrozariadení, ktoré si klient plní prostredníctvom OZV NATUR -PACK :

 

  • byť zaregistrovaný v Registri výrobcov elektrozariadení a oznamovať zmeny registrovaných údajov,

 

  • plniť si informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom elektrozariadení, k verejnosti a spracovateľovi,

 

  • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje a uchovávať ohlasované údaje,

 

  • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.

 

*Všetky povinnosti si môžete preštudovať v Príručke pre výrobcov k vybraným častiam zákona o odpadoch, ktorú nájdete v časti Pre členov, po zadaní prihlasovacích údajov do informačného systému.