Základné pojmy

Uvedenie na trh
Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu
Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne. 

Základná definícia elektrozariadenia
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
Zariadenie sa považuje za elektrozariadenie, ak spĺňa uvedené podmienky a zároveň sa naň nevzťahujú nižšie uvedené výnimky.

Elektroodpad
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. 

Elektroodpad z domácností
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. 
§32 ods. 7 zákona o odpadoch

Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v predchádzajúcom odseku, t.j. v § 32 ods. 7 zákona o odpadoch

§ 32 ods. 7, 8 zákona o odpadoch

Viac sa dozviete v príručke pre výrobcov