Základné definície neobalových výrobkov (§73)

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem

  1.  hygienického a sanitárneho papiera,
  2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
  3. cigaretového papiera,
  4. karbónového kopírovacieho papiera,
  5. filtračného papiera,
  6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
  7. cenín,
  8. kníh,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla

Uvedenie neobalového výrobku na trh

Uvedenie neobalového výrobku na trh je na účely tohto oddielu zákona prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne

Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku

a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike