Základné povinnosti za neobalové výrobky

Spoločnosť , ktorá sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov ( §73 ods. 4), má tieto vybrané povinnosti :

  • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vedenom Ministerstvom životného prostredia a oznamovať zmeny  registrovaných údajov
  • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje
  • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona
  • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu

OZV NATUR-PACK plní povinnosti výrobcu neobalových výrobkov za klientov na základe podpísanej zmluvy o plnení vyhradených povinností.

Možnosť zabezpečenia plnenia povinností výrobcu neobalových výrobkov:

Kolektívne – prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá má udelenú autorizáciu Ministerstvom ŽP,  plnenie povinností cez NATUR-PACK  je možné po podpísaní zmluvy TU

Povinnosti klientov na základe podpísanej zmluvy

Štvrťročný výkaz slúži k poskytovaniu údajov o množstvách neobalových výrobkov , ktoré klient OZV NATUR-PACK uviedol na trh za predchádzajúci štvrťrok. Výkaz sa podáva do 10. dní po ukončení predchádzajúceho štvrťroku. Klient na podanie výkazu upozorňujeme automatickou hláškou zo systému a telefonicky.

Klient má povinnosť:

  1. Evidovať množstvá neobalových výrobkov uvedených na trh
  2. Elektronicky štvrťročne nahlasovať množstvá z evidencie do systému NATUR-PACK v časti pre členov https://vykazy.naturpack.sk/

Termíny zasielania štvrťročných výkazov:

výkaz za obdobie

od

do

1. štvrťrok

1. apríla

10. apríla

2. štvrťrok

1. júla

10. júla

3. štvrťrok

1. októbra

10. októbra

4. štvrťrok

1. januára

10. januára